OVERVIEW

บริษัทแอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์คจำกัด
เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมบริการโครงข่ายโทรคมนาคมและบริการ ระบบคอมพิวเตอร์โดยให้บริการภายใต้ใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ (กทช.)

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (บริษัทฯ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 ด้วย ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 350 ล้านบาท “เป็นบริษัทในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส (ถือหุ้นร้อยละ 99.99)” โดยมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งหวังที่จะสนอง ความต้องการของผู้ใช้งานที่มีเพิ่มขึ้นในปัจจุบันในด้านบริการโทรคมนาคม รวมทั้งการสรรหาบริการใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ด้านโทรคมนาคมโดยบริษัทฯยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วย ความยุติธรรม มีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตเพื่อ ประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก จาก กทช. และ กสทช. ดังนี้
 1. ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่ 1 ณ วันที่ 18 กันยายน 2551
 2. ใบอนุญาตประกอบการกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 3 (บริการโครงข่ายโทรคมนาคมและบริการโทรคมนาคม) ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2551
 3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 3 (กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล IMG ย่าน 2.1 GHz) ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555
 4. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม (กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล IMG ย่าน 2.1 GI ย่าน Hz) ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555
 5. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 (กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 1800 MHz) ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
 6. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม (กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 900 MHz) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการโครงข่ายทางสาย บริการโครงข่ายไร้สายโดยปัจจุบันอยู่ในช่วงของ การขยายตัวในด้านการให้บริการ (Growth Stage) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการขยายการบริการโครงข่ายไร้สาย บริการโครงข่ายทางสาย และบริการอื่นๆภายใต้ใบอนุญาต เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการให้บริการให้มากขึ้น และเพื่อเป็นการรองรับบริการ สื่อสารความเร็วสูงซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและจะพัฒนาการให้บริการวงจร สื่อสารในรูปแบบ ต่างๆ ต่อไป

OUR VALUE & COMMITMENT

เนื่องจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยรวมมีการใช้งานด้านดาต้าอย่างสูงขึ้นมาก การแข่งขันจากผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมนั้น เริ่มเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ ที่โดดเด่น จากเหตุผลดังนี้
 • บริษัทฯ มีความได้เปรียบในส่วนของเทคโนโลยี บุคลากร ที่มีประสบการณ์ในการให้บริการทั้งในส่วนของบริษัทในเครือและ บริษัทแม่ คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฯ สามารถประยุกต์นำระบบสนับสนุนการให้บริการลูกค้าที่มีอยู่ของกลุ่มบริษัทฯ จึงมีความได้เปรียบในเรื่องคุณภาพการให้บริการ
 • บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่มีความเชื่อถือต่อคุณภาพการให้บริการ และแบรนด์ของบริษัทแม่ และบริษัทในเครือไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป และลูกค้าองค์กรทุกระดับ
 • บริษัทฯมีการพัฒนาบริการเสริมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้เป็นอย่างดี
 • บริษัทฯ มีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง
ด้วยความพร้อมในด้านต่างๆ เหล่านี้ บริษัทฯมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะสามารถให้บริการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดประโยนชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

ติดต่อเรา

  ที่ตั้ง : เลขที่ 408/60 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 15 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ : + (66)2-029-5000