รัฐกิจสัมพันธ์
ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อเสนอการเชื่อมต่อโทรคมนาคม
สัญญากการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ผลการพิจารณาสัญญากการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม