บริษัทแอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์คจำกัดเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมบริการโครงข่ายโทรคมนาคมและบริการ
ระบบคอมพิวเตอร์โดยให้บริการภายใต้ใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ (กทช.)

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (บริษัทฯ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 ด้วย
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 350 ล้านบาท “เป็นบริษัทในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส (ถือหุ้นร้อยละ 99.99)”
โดยมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งหวังที่จะสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานที่มีเพิ่มขึ้นในปัจจุบันในด้านบริการโทรคมนาคม รวมทั้งการสรรหาบริการใหม่ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ด้านโทรคมนาคมโดยบริษัทฯยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วย
ความยุติธรรม มีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตเพื่อ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก จาก กทช. และ กสทช. ดังนี้
1. ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่ 1 ณ. วันที่ 18 กันยายน 2551
2. ใบอนุญาตประกอบการกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 3
    (บริการโครงข่ายโทรคมนาคมและบริการโทรคมนาคม) ณ. วันที่ 12 มิถุนายน 2551
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 3
    (กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล IMG ย่าน 2.1 GHz) ณ. วันที่ 7 ธันวาคม 2555
4. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม
    (กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล IMG ย่าน 2.1 GI ย่าน Hz) ณ. วันที่ 7 ธันวาคม 2555
ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการโครงข่ายทางสาย บริการโครงข่ายไร้สายโดยปัจจุบันอยู่ในช่วงของ
การขยายตัวในด้านการให้บริการ (Growth Stage) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการขยายการบริการโครงข่ายไร้สาย
บริการโครงข่ายทางสาย และบริการอื่นๆภายใต้ใบอนุญาต เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการให้บริการให้มากขึ้น
และเพื่อเป็นการรองรับบริการ สื่อสารความเร็วสูงซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและจะพัฒนาการให้บริการวงจร สื่อสารในรูปแบบ ต่างๆ ต่อไป
เนื่องจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยรวมมีการแข่งขันอย่างรุนแรง นอกจากจะมีการ
แข่งขันจากผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมรายเดิมแล้ว ยังมีการแข่งขันจากผู้ให้บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคมรายใหม่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีความสามารถและคุณภาพในการ
ให้บริการ ที่โดดเด่น จากเหตุผลดังนี้


• บริษัทฯ มีความได้เปรียบในส่วนของเทคโนโลยี บุคลากร ที่มีประสบการณ์ในการให้
    บริการทั้งในส่วนของบริษัทในเครือและ บริษัทแม่ คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
    จำกัด (มหาชน)
• บริษัทฯ สามารถประยุกต์นำระบบสนับสนุนการให้บริการลูกค้าที่มีอยู่ของกลุ่มบริษัทฯ
    จึงมีความได้เปรียบในเรื่องคุณภาพการให้บริการ
• บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่มีความเชื่อถือต่อคุณภาพการให้บริการ และแบรนด์ของบริษัทแม่
    และบริษัทในเครือไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป และลูกค้าองค์กรทุกระดับ
• บริษัทฯมีการพัฒนาบริการเสริมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้เป็นอย่างดี
• บริษัทฯ มีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง

ด้วยความพร้อมในด้านต่างๆ เหล่านี้ บริษัทฯมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะ
สามารถให้บริการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดประโยนชน์สูงสุด
แก่ผู้ใช้บริการ

สถานที่ตั้งบริษัท
408/60 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400